3.2 C
Belgrade

Finansijska pomoć porodiljama sa teritorije GO Grocka

Skupština gradske opštine Grocka, na sednici održanoj dana 11. oktobra 2022. godine, na osnovu članu 11. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br.113/17,58/18,46/21-odluka US,51/21-odluka US,53/21- odluka US i 66/21), člana 77. tačka 40. Statuta grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 39/08,6/10 23/13 i „Sl.glasnik RS“, br.7/16-odluka US,48/18 i 60/19), člana 17. stav 1. tačka 45. i člana 41. Statuta gradske opštine Grocka („Sl. list grada Beograda“, br. 42/08, 17/10,59/11,36/13,80/14,80/19 i 68/20), donosi Odluku o pružanju finansijske pomoći porodiljama sa teritorije Gradske opštine Grocka.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na ostvarivanje finansijske pomoći porodiljama sa teritorije gradske opštine Grocka u vidu jednokratne pomoći kao i uslovi i način ostvarivanja prava, način obezbeđivanja sredstava i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava. Pravo na finansijsku pomoć ostvaruju roditelji deteta ukoliko majka ili otac deteta imaju prebivalište na teritoriji GO Grocka na dan rođenja deteta.

Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva roditelja uz koji je neophodno priložiti sledeća dokumenta:
(1) uverenje o prebivalištu za porodilju odnosno jednog roditelja ili fotokopija važeće lične karte iz koje se vidi da je prebivališta majke ili oca deteta gradska opština Grocka;
(2) fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za novorođenče,
(3) fotokopiju kartice ličnog tekućeg računa porodilje odnosno jednog roditelja.

U slučaju da se u trenutku ostvarivanja finansijske pomoći utvrdi da je porodilja napustila dete, da je lišena poslovne sposobnosti ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da se neposredno brine o detetu, pravo na finansijsku pomoć umesto nje može da ostvari otac ili osoba koja se po pozitivnim zakonskim propisima neposredno brine o detetu o čemu se pored dokumentacije iz člana 3. ove Odluke, dostavlja i potvrda nadležne institucije kojom se potvrđuje neposredno staranje o detetu.

O priznavanju prava na jednokratnu pomoć za novorođenče podnosi se najkasnije do navršenih deset meseci života deteta. Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se gradskoj opštini Grocka – Kabinetu predsednika gradske opštine Grocka, na obrascu 1 „Zahtev roditelja za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć porodici za novorođenče iz sredstava budžeta gradske opštine Grocka“.  Obrazac je sastavni deo Odluke.

Jednokratna finansijska pomoć porodici za novorođenče se isplaćuje na tekući račun podnosioca zahteva i to u iznosu od 10.000,00 dinara.

Link za preuzimanje zahteva: zahtev roditelja

GO Grocka

Najnovije

Belgrade
mist
3.2 ° C
3.5 °
2.5 °
99 %
3.1kmh
100 %
Нед
4 °
Пон
10 °
Уто
12 °
Сре
13 °
Чет
12 °